SFO

Ryparken Lille Skole har egen Fritidsordning.

Den starter hver dag med at åbne skolen kl. 07.30 og til kl. 08.30

Om eftermiddagen åbner fritidsordningen kl. 13.30. Fredag dog 12.30

Fritidsordningen lukker kl. 17. Fredag dog kl. 16.30

Målsætning

SFO vil give børnene mod på at udvikle sig og bruge deres evner og anlæg og kreative kompetencer.

Vi tilbyder aktiviteter og værksteder med udgangspunkt i børnenes evner og interesser. Værkstederne skal udfordre deres færdigheder motorisk, fx i danse- eller slås- værksteder eller håndværksmæssigt fx i perle- eller træværksteder eller andre kreative aktiviteter.

Vi støtter børnene i forhold til både at kunne stræbe efter kvalitet, udvikle målrettethed og udholdenhed (som i kniv-værkstedet eller maleværksteder) og at turde gå i gang med noget uden at skele til resultatet. Her opfordrer vi børnene til at prøve nye ting, og vi har værksteder hvor kun processen er i fokus. Fx ”lynteater”, eller, hvor en voksen sidder og tegner med børnene og man snakker om både indhold og teknikker undervejs.

Vi ser det som en væsentlig pædagogisk opgave at integrere børn med særlige behov.

Vi tilbyder værksteder og aktiviteter som retter sig mod børn med særlige behov eller vanskeligheder. Værksteder hvor disse børn, sammen med deres kammerater, kan vise særlige færdigheder eller andre sider af sig selv end i skolen.

Vi tilbyder også aktiviteter hvor det er fællesskabet som er i centrum

I teater er man f.eks. fælles om at skabe en historie/ forestilling, vi spiller spil sammen, leger fælleslege, udsmykker skolen til jul og påske, tager sammen på ture etc.

Sfo vil give børnene sociale kompetencer, som udvikles i et trygt demokratisk miljø.

I den daglige SFO samling, byder både børn og voksne ind med forslag til dagens aktiviteter og lege. Enhver kan regne med (efter tur) at blive hørt og respekteret og de voksne er altid parate til at hjælpe børnene med at realisere deres ideer.

Børnene tages med på råd i forhold til forskellige aktiviteter (fx 3. klasse-festen, rollespil m.m.)

I det daglige forventer vi en respektfuld og ordentlig omgangstone og samværsform, hvor alle tør sige noget. Grimt og sårende sprog bliver korrigeret.

Vi forventer at børnene udviser omsorg for hinanden og opfordrer dem til at rose, trøste og hjælpe hinanden, når der er brug for det. Vi arbejder med, at børnene lærer at balancere mellem hensynet til dem selv og egne behov og hensynet til andre mennesker

SFO vil gerne give det enkelte barn oplevelser der styrker deres selvtillid og selvværd.

Vi arbejder bevidst og målrettet med at se det enkelte barn og at møde børnene i forhold til deres forskellige behov og interesser.

Hver børne-årgang har nogle voksne som er særligt opmærksomme på denne gruppe og lærer dem godt at kende. Det er også en af disse voksne der er med til forældresamtaler i skolen.

Det er vigtigt for os at børnene føler sig set og accepteret og vi lægger vægt på at de voksne aktivt inviterer børnene til samvær og aktiviteter.

Alle børn mødes med positive forventninger. De skal føle sig vellidte og velkomne i fællesskabet.

De voksne formidler viden til hinanden om enkelte børns eller børnegruppers behov, således at vi i vores planlægning kan tilbyde aktiviteter der retter sig mod forskellige børns forskellige behov/ både de stille og de vilde.

Dialogen som pædagogisk redskab

De voksne giver sig tid til dialogen.

De voksne spørger ind til/ følger op på barnets oplevelser.

Vi arbejder bevidst på at skabe de små grupper, f.eks. ture og aktiviteter, hvor man kan snakke med hinanden om stort og småt.

Ved konfliktløsning sætter de stridende parter sig sammen og fremlægger hver især, med deres egne ord, hvad der er sket.

Den voksne støtter efter behov og hjælper børnene med at sætte ord på følelser og konflikter, sådan  at alle de involverede børn føler sig hørt og respekteret. Børnene får hjælp til, at finde løsninger på konflikten

Det er vores mål at børnene med tiden kan klare konfliktløsning selv.

Derfor er det også langt fra alle konflikter vi blander os i. Vi foretager en konstant afvejning af, hvornår de skal selv, og hvornår det er på sin plads at hjælpe.

Kontinuitet og stabilitet

I SFO er der en fast grund-struktur, både for de enkelte dage, for fast tilbagevendende aktiviteter og for traditioner som gentager sig år efter år.

Det giver ro og tryghed og tilhørsfølelse fordi man derved kommer til at ”kende sin SFO”. Man ved hvad der skal ske og hvad man kan glæde sig til, både i det daglige og i løbet af året.